Dostawa

Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę. Sposoby, ewentualne terminy, terytorium dostawy Towarów są wskazane w Serwisie w sekcji „Dostawa i płatność”. Przybliżony czas i termin dostawy Nabywca ustala z operatorem lub konsultantem Sklepu Internetowego podczas potwierdzania Zamówienia. Następnie dogodny termin dostawy jest uzgadniany przez Nabywcę z przedstawicielem firmy kurierskiej.

2. Po dostarczeniu Towar zostanie wydany Nabywcy lub osobie trzeciej wskazanej w Zamówieniu (Odbiorcy). W przypadku braku możliwości odbioru Towaru przez ww. osoby, Towar może zostać dostarczony osobie, która jest w stanie udzielić informacji o Zamówieniu, jak również opłacić w całości koszt Zamówienia. W takim przypadku zobowiązania Sprzedawcy uznaje się za należycie wykonane.

3. Dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa są przekazywane Nabywcy wraz z Zamówieniem.

4. Przedstawiciel firmy kurierskiej (kurier) przy dostawie Towaru ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Odbiorcy.

5. Własność Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą przekazania Towaru, po uiszczeniu pełnego kosztu Towaru.

6. Ryzyko przypadkowego całkowitego lub częściowego uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą przekazania Towaru i złożenia przez Nabywcę/Odbiorcę podpisu na dokumentach potwierdzających jego dostawę. W przypadku niedostarczenia Towaru Sprzedawca zwróci Nabywcy koszt Zamówienia i dostawy opłacony z góry przez Nabywcę w całości po otrzymaniu od firmy kurierskiej potwierdzenia utraty Towaru lub jego zwrotu do magazynu Sprzedawcy.

7. Koszt dostawy:

Dostawa realizowana jest nieodpłatnie (na koszt Sprzedawcy) zgodnie z warunkami określonymi w sekcji serwisu sklepu internetowego VERA „Dostawa i płatność”. 

Należy pamiętać, że podatek jest płatny przez Kupującego przy odbiorze i jest obliczany zgodnie z indywidualnymi przepisami stanowymi i lokalnymi w zależności od adresu dostawy.

8. Zobowiązanie Sprzedającego do przekazania Towaru Nabywcy uważa się za spełnione z chwilą dostarczenia Towaru Nabywcy/Odbiorcy lub odbioru Towaru w siedzibie firm kurierskich.

9. Po otrzymaniu Zamówienia Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania i w przypadku braku widocznych uszkodzeń uiścić kwotę Zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy kurierowi (w przypadku płatności gotówką). Kurier nie jest upoważniony do udzielania żadnych porad dotyczących Towarów. Wszelkie pytania należy kierować do operatora Contact Center. W przypadku uszkodzenia lub wady Towaru Towar taki może zostać zwrócony na żądanie Nabywcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru Nabywcy.

10. Podatek od sprzedaży zostanie zastosowany do zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami stanowymi i lokalnymi w zależności od adresu dostawy.
Octateczna kwota podatku zostanie ustalona po przybyciu zamówienia do kraju dostawy i przekazana kupującemu.