Umowa Użytkownika

Umowa Użytkownika

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Warunki sprzedaży

Niniejsza oferta skierowana jest do nieograniczonej liczby osób chcących dokonać zakupu Towarów w sklepie internetowym VERA (zwanym dalej Sklepem Internetowym). Oferta określa zasady i tryb sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także reguluje stosunki pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą przy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i świadczeniu usług w związku z taką sprzedażą.

Nabywca chcący dokonać zakupu Towaru w Sklepie Internetowym powinien uważnie zapoznać się z warunkami zawartymi w niniejszej ofercie oraz, w przypadku wyrażenia zgody, zaakceptować poniższe warunki Umowy. Niniejsza Umowa jest umową publicznoprawną zgodnie z Kodeksem Cywilnym Ukrainy (art. 633, 641) oraz Ustawą Ukrainy "O handlu elektronicznym" (art. 11).

 

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Nabywcy zakupu Towarów prezentowanych w katalogu Sklepu Internetowego na potrzeby osobiste niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa reguluje sprzedaż i zakup Towarów w Sklepie Internetowym, w tym:

swobodny wybór Towarów przez Nabywcę w Sklepie Internetowym;

samodzielną realizację Zamówienia przez Nabywcę w Sklepie Internetowym;

płatności przez Nabywcę za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym;

realizację, dostawę i przekazanie Zamówienia Nabywcy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 

Podstawowe pojęcia

Serwis – zbiór zasobów informacyjnych znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://verabeauty.com.

Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://verabeauty.com, w którym prezentowane są Towary, a także warunki płatności i dostawy Towarów do Nabywcy.

Użytkownik Serwisu – osoba odwiedzająca Serwis: http://verabeauty.com.

Nabywca – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, która akceptuje warunki niniejszej Umowy i zamierza zamówić lub nabyć Towar wyłącznie na potrzeby osobiste niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprzedawca – VERA.

Akceptacja – działania Nabywcy/Użytkownika zmierzające do przyjęcia warunków niniejszej oferty.

Zamówienie – prawidłowo zrealizowane zamówienie Nabywcy na zakup i dostawę Towaru wybranego w Serwisie na adres wskazany przez Nabywcę.

Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego – sprzedaż Towarów poprzez zawarcie transakcji elektronicznej na podstawie zapoznania się przez Nabywcę z opisem Towaru oferowanego przez Sprzedawcę zawartym w katalogu Sklepu Internetowego, co wyklucza możliwość bezpośredniego zapoznania się przez Nabywcę z Towarem przy zawieraniu takiej Umowy.

Towar – produkty perfumeryjne i kosmetyczne, akcesoria, produkty dziecięce i inne produkty prezentowane do sprzedaży w Serwisie Sprzedawcy.

Oferta – zamieszczona w Serwisie informacja o konkretnym Towarze, który może zostać zakupiony przez Nabywcę. Oferta zawiera: informacje o Towarze, informacje o cenie Towaru, sposobach płatności i dostawy, a także inne warunki zakupu Towaru przez Nabywcę. Warunki Oferty określa Sprzedawca. Oferta nie jest ofertą, a jedynie informacją o możliwych sposobach nabycia Towaru.

Konto osobiste – sekcja Sklepu Internetowego dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji, za pośrednictwem której Użytkownik zarządza swoim kontem.

Rejestracja – wypełnienie przez Nabywcę/Użytkownika odpowiedniego formularza w Serwisie wskazującego dane niezbędne do identyfikacji, a następnie wprowadzenie danych osobowych (personalnych) Klienta do bazy danych Sprzedawcy.

Wiadomość statusowa – wiadomość wysyłana przez Sprzedawcę na adres e–mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika Serwisu, zawierająca informacje o statusie Zamówienia, Rejestracji, dostępie do Konta Osobistego itp. Wiadomości tego typu mogą być odbierane przez Użytkownika Serwisu podczas wykonywania odpowiednich czynności (Rejestracja, złożenie Zamówienia itp.) i nie wymagają dodatkowej zgody na ich otrzymywanie.

Wiadomość informacyjna – wiadomość wysyłana przez Sprzedawcę na adres e–mail lub numer telefonu komórkowego Klienta, zawierająca informacje o ofertach specjalnych, promocjach, nowościach Sprzedawcy oraz inne wiadomości.

Infolinia (Call Center) – jeden ze sposobów wsparcia informacyjnego dla Nabywców/Użytkowników. Numer telefonu infolinii wskazany jest w sekcji „Kontakt” w Serwisie.

Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: http://verabeauty.com.

2. Zamawiając Towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Nabywca wyraża zgodę na warunki sprzedaży Towaru określone w niniejszej Umowie. W przypadku braku zgody, Nabywca nie będzie zamawiał Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Niniejsze Warunki sprzedaży Towarów, jak również informacje o Towarach prezentowane w Serwisie, stanowią ofertę publiczną w rozumieniu art. 641 Kodeksu Cywilnego Ukrainy i art. 11 Ustawy Ukrainy „O handlu elektronicznym”.

4. Umowa wejdzie w życie (zostanie uznana za zawartą) po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia należycie złożonego przez Nabywcę, które powinno zawierać:

adres e–mail, nazwisko, imię, imię ojca, numer telefonu kontaktowego Nabywcy lub osoby przez niego wskazanej (Odbiorcy), adres, na który należy dostarczyć Towary;

nazwę, ilość i cenę Towaru;

koszt dostawy, zgodnie z warunkami określonymi w sekcji „Dostawa”.

5. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej oferty w każdym czasie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji w Serwisie Sklepu Internetowego VERA.

 

Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie odbywa się pod adresem: http://verabeauty.com.

2. Rejestrując się w Serwisie, Nabywca zobowiązuje się do podania prawdziwych i dokładnych informacji o sobie i swoich danych kontaktowych, aby Sprzedawca mógł wypełnić swoje zobowiązania wobec Nabywcy i dostarczyć mu Towary.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli informacje podane przez Nabywcę podczas Rejestracji są niedokładne, niekompletne lub nieprawidłowe.

4. Nabywca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim swojego loginu i hasła podanego podczas Rejestracji. W przypadku, gdy Nabywca podejrzewa, że jego login i hasło nie są bezpieczne lub mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie, Nabywca niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedawcę, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail z Konta Osobistego lub poczty elektronicznej.

5. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane w imieniu Nabywcy, tj. z wykorzystaniem jego loginu i hasła.

 

Informacje o Towarze, cena Towaru

1. Zdjęcia Towarów prezentowane w Serwisie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Opisy/właściwości towarzyszące Towarom mają charakter poglądowy. Sklep Internetowy nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów dotyczących Towarów prezentowanych w Serwisie, wskazane są jedynie główne cechy Towarów. Pełną informację o Towarze Nabywca może uzyskać kontaktując się z konsultantami contact center w godzinach pracy dzwoniąc na infolinię.

2. Sprzedawca może w każdym czasie bez uprzedzenia dokonywać zmian w opisach lub zdjęciach Towarów. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody (w tym m.in. szkody z tytułu utraty zysku, danych lub przerwy w działalności) wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub rezultatów korzystania z Serwisu.

3. W celu doprecyzowania informacji na temat Towaru Nabywca może kontaktować się telefonicznie z konsultantami Sklepu Internetowego w Call Center ("Infolinia") w godzinach pracy Infolinii.

4. Cena Towarów prezentowanych w Serwisie podawana jest w UAH z VAT.

5. Informacje o Towarach zamieszczone w Serwisie: http://verabeauty.com, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Nabywca zgadza się, że cena Towaru umieszczonego w „Koszyku”, jego asortyment i ilość będą istotne tylko w momencie tworzenia „Koszyka” i mogą ulec zmianie do momentu potwierdzenia Zamówienia.

6. Cena, w tym rabaty lub oferty promocyjne, jest wskazana w „Koszyku” podczas składania Zamówienia. Klikając przycisk „Realizuj Zamówienie”, Nabywca wyraża zgodę na zakup Towarów po cenie określonej w „Koszyku”.

7. Cena Towarów w Serwisie może zostać zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie.

8. Sprzedawca ma prawo udzielać rabatów na Towary, organizować promocje, ustalać specjalne ceny na Towary. Rodzaje rabatów, zasady i warunki ich naliczania są wskazane w Serwisie w sekcji „Promocje” i mogą być jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę.

9. W przypadku błędnego wskazania ceny Towaru zamówionego przez Nabywcę Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę w celu potwierdzenia Zamówienia po skorygowanej cenie lub anulowania Zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Nabywcą Zamówienie uważa się za anulowane. Jeżeli Zamówienie zostało opłacone, Sprzedawca zwróci Nabywcy kwotę zapłaconą za Zamówienie na kartę płatniczą.

 

Realizacja Zamówienia

1. Nabywca samodzielnie realizuje Zamówienie poprzez swobodny wybór żądanego Towaru, przeniesienie go do sekcji „Koszyk” i potwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj Zamówienie” lub dzwoniąc na infolinię. Po realizacji Zamówienia, Nabywca otrzyma wiadomość o potwierdzeniu Zamówienia na podane podczas realizacji Zamówienia dane kontaktowe (e-mail i/lub telefon komórkowy) lub o przewidywanym terminie dostawy Towaru w przypadku jego braku. W przypadku realizacji Zamówienia telefonicznie powiadomienie odbywa się telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu komórkowego.

2. W przypadku braku zamówionego przez Nabywcę Towaru w magazynie Sprzedawcy ma on prawo anulować Zamówienie Nabywcy, powiadamiając o tym Nabywcę telefonicznie przez konsultanta Sklepu Internetowego, pismem lub wysyłając wiadomość na numer telefonu komórkowego. W przypadku anulowania Zamówienia opłaconego z góry Sprzedawca zwróci Nabywcy koszt Towaru na kartę płatniczą.

3. Realizując Zamówienie, Nabywca potwierdza akceptację warunków niniejszej oferty oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Nabywca potwierdza, że zapoznał się z sekcją Serwisu „Dostawa i płatność”, zgadza się z nią i w pełni ją rozumie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy Zamówienia po uprzednim powiadomieniu Nabywcy.

4. Nabywca ponosi ryzyko negatywnych konsekwencji za podanie nieprawdziwych informacji, które spowodowały niemożność należytego wykonania przez Sprzedawcę zobowiązań wobec Nabywcy.

5. W celu potwierdzenia Zamówienia z Nabywcą może skontaktować się konsultant Sklepu Internetowego, który doprecyzuje szczegóły Zamówienia, uzgodni termin i godzinę dostawy. Potwierdzenie Zamówienia może nastąpić również bez kontaktu telefonicznego ze strony konsultanta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wiadomości na numer telefonu komórkowego.

6. Sprzedawca ma prawo odmówić przekazania Zamówienia Nabywcy, jeżeli dane podane przez Nabywcę przy realizacji Zamówienia są niekompletne lub zachodzi podejrzenie, że są niewiarygodne. W przypadku anulowania Zamówienia opłaconego z góry Sprzedawca zwróci Nabywcy koszt Towaru na kartę płatniczą.

7. W przypadku braku zamówionego Towaru Nabywca ma prawo wymienić go na inny Towar lub anulować Zamówienie dzwoniąc na infolinię.

8. Nabywca ma prawo anulować Zamówienie, dzwoniąc na infolinię.

 

Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę. Sposoby, ewentualne terminy, terytorium dostawy Towarów są wskazane w Serwisie w sekcji „Dostawa i płatność”. Przybliżony czas i termin dostawy Nabywca ustala z operatorem lub konsultantem Sklepu Internetowego podczas potwierdzania Zamówienia. Następnie dogodny termin dostawy jest uzgadniany przez Nabywcę z przedstawicielem firmy kurierskiej.

2. Po dostarczeniu Towar zostanie wydany Nabywcy lub osobie trzeciej wskazanej w Zamówieniu (Odbiorcy). W przypadku braku możliwości odbioru Towaru przez ww. osoby, Towar może zostać dostarczony osobie, która jest w stanie udzielić informacji o Zamówieniu, jak również opłacić w całości koszt Zamówienia. W takim przypadku zobowiązania Sprzedawcy uznaje się za należycie wykonane.

3. Dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa są przekazywane Nabywcy wraz z Zamówieniem.

4. Przedstawiciel firmy kurierskiej (kurier) przy dostawie Towaru ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Odbiorcy.

5. Własność Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą przekazania Towaru, po uiszczeniu pełnego kosztu Towaru.

6. Ryzyko przypadkowego całkowitego lub częściowego uszkodzenia Towaru przechodzi na Nabywcę z chwilą przekazania Towaru i złożenia przez Nabywcę/Odbiorcę podpisu na dokumentach potwierdzających jego dostawę. W przypadku niedostarczenia Towaru Sprzedawca zwróci Nabywcy koszt Zamówienia i dostawy opłacony z góry przez Nabywcę w całości po otrzymaniu od firmy kurierskiej potwierdzenia utraty Towaru lub jego zwrotu do magazynu Sprzedawcy.

7. Koszt dostawy:

Dostawa realizowana jest nieodpłatnie (na koszt Sprzedawcy) zgodnie z warunkami określonymi w sekcji serwisu sklepu internetowego VERA „Dostawa i płatność”.

Na zasadach ogólnych koszt dostawy pokrywa Nabywca zgodnie z taryfą firmy kurierskiej wybranej przez Nabywcę.

8. Zobowiązanie Sprzedającego do przekazania Towaru Nabywcy uważa się za spełnione z chwilą dostarczenia Towaru Nabywcy/Odbiorcy lub odbioru Towaru w siedzibie firm kurierskich.

9. Po otrzymaniu Zamówienia Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania i w przypadku braku widocznych uszkodzeń uiścić kwotę Zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy kurierowi (w przypadku płatności gotówką). Kurier nie jest upoważniony do udzielania żadnych porad dotyczących Towarów. Wszelkie pytania należy kierować do operatora Contact Center. W przypadku uszkodzenia lub wady Towaru Towar taki może zostać zwrócony na żądanie Nabywcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru Nabywcy.

10. Podatek od sprzedaży zostanie zastosowany do zamówienia zgodnie z odrębnymi przepisami stanowymi i lokalnymi w zależności od adresu dostawy. Przybliżona kwota podatku jest dodawana do zamówienia przy złożeniu zamówienia, a dokładne kwoty są obliczane automatycznie po dostarczeniu zamówienia na podstawie kodu pocztowego adresu dostawy. Ostateczna kwota podatku będzie równa lub niższa od szacunkowej kwoty podatku od sprzedaży i zostanie podana na wypełnionej fakturze.

 

Płatność za Towar

1. Nabywca ma możliwość zapłaty za Zamówienie w jeden z poniższych sposobów:

Płatność gotówką:

Nabywca może zapłacić za Zamówienie gotówką kurierowi lub w oddziale firmy kurierskiej.

Karta bankowa:

Realizując Zamówienie, Nabywca może dokonać płatności za pomocą karty płatniczej Visa lub Mastercard w Serwisie.

Bony podarunkowe:

Do płatności w sklepie internetowym akceptowane są bony podarunkowe zakupione w VERA lub otrzymane w wyniku akcji promocyjnych sklepu.

 

Zasady korzystania z bonów podarunkowych

1. Klienci są uprawnieni do zakupu bonów podarunkowych w Serwisie http://verabeauty.com. Klienci mogą również otrzymać bon podarunkowy w ramach odpowiednich działań marketingowych VERA.

2. Wartość nominalna bonów podarunkowych zależy od warunków danej promocji lub wartości bonu.

3. Okres ważności bonów podarunkowych jest wskazany na odwrocie bonu.

4. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie w przypadku realizacji nowego zamówienia. Bon podarunkowy nie może zostać wykorzystany do już zrealizowanego Zamówienia.

5. Numer bonu należy wpisać w odpowiednim polu podczas realizacji zamówienia.

6. W przypadku korzystania z bonów podarunkowych kwota Zamówienia (Koszyka) może być mniejsza lub równa wartości nominalnej bonu podarunkowego. Jeśli kwota zamówienia przekracza kwotę bonu podarunkowego, Klient może samodzielnie dokonać dodatkowej płatności (przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze). Jeśli kwota zamówienia jest niższa niż wartość nominalna bonu podarunkowego, różnica nie jest zwracana Klientowi, a bon nie może zostać ponownie wykorzystany.

7. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub zwrotu towarów ważność bonu podarunkowego jest przedłużana w ustalonym okresie jego ważności. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia (jednej z kilku pozycji) bon podarunkowy uznaje się za wykorzystany.

 

Zwrot towarów i środków pieniężnych

1. Nabywca zgadza się, że zakupione przez niego Towary nie podlegają wymianie i zwrotowi w poniższych przypadkach:

1.1. Minęło więcej niż 14 dni kalendarzowych od zakupu Towaru;

1.2. Minęło mniej niż 14 dni kalendarzowych od zakupu Towaru, ale Towar był używany, naruszona została integralność opakowania i/lub kompletność, brak metek/etykiet cenowych itp.

2. Zwrot Towaru dobrej jakości. Zgodnie z art. 9 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów”, Załącznikiem nr 3 do Uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 19.03.1994 r., towary dobrej jakości nie podlegają wymianie (zwrotowi), w szczególności:

perfumy i kosmetyki;

szczoteczki do zębów;

pędzle do golenia;

szczotki do włosów, grzebienie i szczotki do masażu;

towary w opakowaniach aerozolowych;

towary dla niemowląt (pieluszki, smoczki, butelki do karmienia itp.);

narzędzia do manicure, pedicure (nożyczki, pilniki do paznokci itp.).

3. Zwrot Towaru o nienależytej jakości. Towarami o nienależytej jakości są Towary zawierające wady. Wadą Towaru jest niespełnienie przez Towar wymagań określonych w przepisach prawa, warunkach umowy lub wymagań jego dotyczących. Otrzymane Towary muszą być zgodne z opisem w Serwisie. Różnica między projektem lub elementami dekoracyjnymi a opisem podanym w Serwisie nie jest oznaką nienależytej jakości.

4. Jeśli Nabywca otrzymał Towar o nienależytej jakości, Nabywca ma prawo powołania na postanowienia art. 8 Ustawy Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” – zażądania wymiany na Towar odpowiedniej jakości lub zażądania rozwiązania umowy i zwrotu kwoty zapłaconej za Towar.

5. Roszczenie (wniosek) o zwrot kwoty zapłaconej za Towar o nienależytej jakości zostanie spełnione zgodnie z wymogami prawa, począwszy od daty złożenia odpowiedniego wniosku. Zwrot należności nastąpi poprzez zwrot kosztów zapłaconego Towaru na kartę płatniczą Nabywcy wskazaną we wniosku o zwrot należności.

 

Pliki cookie

1. Plik cookie to niewielka informacja wysyłana do przeglądarki i przechowywana na dysku twardym komputera.

2. Serwis http://verabeauty.com wykorzystuje pliki cookie do monitorowania korzystania z Serwisu i świadczenia usług. Technologia ta rozszerza możliwości korzystania z Internetu poprzez zapisywanie priorytetów odwiedzających podczas przeglądania niektórych serwisów.

Kiedy użytkownik przegląda Serwis http://verabeauty.com, Serwis może umieścić pliki cookie na komputerze użytkownika. Takie tymczasowe pliki cookie służą do zliczania liczby wizyt w Serwisie. Są one usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Trwałe pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika. Podczas Rejestracji ten rodzaj plików cookie informuje Serwis, czy użytkownik odwiedza go po raz pierwszy. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych użytkowników, nie przesyłają danych kontaktowych użytkowników ani informacji z komputerów użytkowników i mogą zostać zablokowane przez użytkownika w dowolnym momencie. Pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania użytkownikom Serwisu najbardziej odpowiednich informacji; pomagają uczynić Serwis bezpieczniejszym, bardziej chronionym i wygodniejszym; dają możliwość śledzenia naruszeń Polityki Prywatności przez odwiedzających lub urządzenia; dają możliwość oceny liczby i częstotliwości żądań, a także identyfikacji i blokowania odwiedzających lub urządzeń, które próbują zbiorczo pobierać informacje z Serwisu.

3. Aby zablokować akceptację nowych plików cookie, można użyć skrótu „Pomoc”, który znajduje się w panelu większości przeglądarek. Pliki cookie pozwalają użytkownikowi w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu, dlatego zalecamy pozostawienie ich włączonych.

 

Poufność, wykorzystanie danych osobowych i przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

1. Akceptując ofertę, Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”. Dane osobowe Nabywcy są przetwarzane zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

2. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane podane przez Nabywcę podczas Rejestracji lub składania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane do przetwarzania Zamówień na zakup Towarów, otrzymywania informacji o Zamówieniu, wysyłania za pomocą środków telekomunikacyjnych (e-mailem, komunikacją mobilną), ofert promocyjnych, informacji o promocjach, rozgrywkach, ofertach specjalnych lub wszelkich innych informacji o działalności Sprzedawcy lub jego partnerów, w innych celach handlowych.

3. Sprzedawca gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Nabywców.

4. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania jego danych osobowych, w tym: do umieszczenia danych osobowych w bazie danych (bez dodatkowego powiadomienia), do przechowywania danych przez czas nieokreślony, gromadzenia, aktualizacji, zmiany (w razie potrzeby). Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, nie rozpowszechniać ani nie przekazywać danych osobom trzecim (z wyjątkiem przekazywania danych partnerom handlowym, osobom upoważnionym przez Sprzedawcę do bezpośredniego przetwarzania danych w określonych celach, w tym operatorom telefonii komórkowej, usługom pocztowym lub kurierskim, centrom kontaktowym, agencjom reklamowym, a także na żądanie właściwych organów państwowych zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo).

 

Wiadomości informacyjne/Mailing

1. Mailing i wiadomości informacyjne będą wysyłane na adresy e-mail Nabywców, którzy zakupili Towary w Sklepie Internetowym VERA i/lub uczestniczyli w promocjach i/lub innych działaniach marketingowych (konkursy, losowania nagród/upominków itp.). Podstawą do otrzymywania mailingów i/lub wiadomości informacyjnej jest zgoda Nabywcy na taką wysyłkę, wyrażona poprzez wskazanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego, które Nabywca podał z własnej inicjatywy w odpowiednim kwestionariuszu lub podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym VERA, lub w przypadku samodzielnej subskrypcji otrzymywania mailingów i wiadomości informacyjnych w Serwisie.

2. Nabywca może zrezygnować z otrzymywania mailingów w dowolnym momencie za pośrednictwem odpowiedniej funkcji w treści mailingu (klikając łącze „Anuluj subskrypcję” na dole pisma).

 

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie straty lub szkody spowodowane naruszeniem własnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z niniejszych Warunków nie przekroczy ceny produktu zakupionego przez Nabywcę w Serwisie.

2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Nabywca zobowiązuje się również nie żądać od Sprzedawcy, jego usługodawców, dystrybutorów, kierowników lub dyrektorów żadnego odszkodowania w dowolnej formie, w tym między innymi:

(i) strat i szkód niespowodowanych naruszeniem przez Sprzedawcę;

(ii) strat i szkód pośrednich;

(iii) szkód wynikających z korzystania z serwisu, usług, treści, wszelkich serwisów powiązanych lub niemożności korzystania z nich, lub w związku z niedziałaniem, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, przerwą, błędem, pominięciem, wirusem lub awarią serwisu;

(iv) strat, jakie może ponieść Sprzedawca, w tym, bez ograniczeń, w wyniku:

(a) braku ochrony danych konta przez Nabywcę,

(b) wszelkich zmian, które Sprzedawca może wprowadzić w serwisie, usługach i treściach;

(c) niewykonania przez Sprzedawcę któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych instrukcji, jeśli takie niepowodzenie jest spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniem pozostającym poza naszą uzasadnioną kontrolą.

3. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę informacji i treści uzyskanych za pośrednictwem serwisu. Korzystając z serwisu, Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z odpowiednim użytkowaniem i przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie niepowodzenia w użytkowaniu, utratę danych i koszty związane z wszelkimi niezbędnymi usługami i konserwacją sprzętu i/lub oprogramowania.

 

Pozostałe warunki

1. Sklep Internetowy i świadczone usługi mogą być czasowo częściowo lub całkowicie niedostępne z powodu konserwacji lub innych prac, lub z innych przyczyn technicznych. Służba techniczna Sprzedawcy mają prawo do okresowego przeprowadzania niezbędnych prac zapobiegawczych lub innych prac z uprzednim powiadomieniem Nabywców lub bez takiego powiadomienia.

2. W przypadku wystąpienia pytań i roszczeń ze strony Nabywcy może on skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając e-mail lub dzwoniąc na infolinię. Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązywać w drodze negocjacji.

3. Unieważnienie przez sąd któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności pozostałych postanowień.